Tag: JYP

September 22, 2017

Sunmi – Full Moon (Sub Español, Hangul, Roma)

The First collaboration of JYP and Brave Sound Here we comes 선미 eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh OK It’s time to Leggo 지금 당장 아무 말도 필요 없어 그대와 나의 눈빛이 말해주는걸 말하지 마 아무 말도 필요 없어 촉촉이 젖은 내 입술에 살며시 다가와 입 맞춰줘 사랑한단 뻔한 그 한 마디가 특별하게 느껴지는 오늘 밤 […]