Tag: DRE

August 4, 2017

Dr. Dre – Kush Lyrics

DR. DREKush Lyrics [Hook] Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it Hold up, wait a minute Let me put some kush up in it [Dr Dre] Now this that puff puff pass shit […]